Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

13 | Vehim

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişmesiyle bütün dünyayı saran bir iletişim ağı kurulmuştur, bu küresel iletişim ağı bilimsel araştırmaların, üretkenliğin, kültürel değişmelerin, global ticaretin ve global eğitimin ana bilgi kaynağı olmuştur. Bu ağ dünyada yaşayan tüm insanlar arasında yazılı, sözlü ve görüntülü iletişim kurmak için küresel bir merkez oluşturmaktadır. Bilişim teknolojileri ve üretim teknolojileri hızla gelişip, değişiyorken artan acımasız rekabet ortamı insanların yaşama dair beklentilerini, taleplerini de değiştirmektedir. Gelişen ve değişen tüm şartlar incelendiğinde bu küresel hareketlerin kendi anayasalarını, temel ilke ve prensiplerini uygulamaları sonucunda dünyada büyümenin, serbestleşmenin ve şeffaflaşmanın artacağı kabul edilmektedir. Devletlerin yönetiminden sosyal yaşam kadar bütün alanlarında bu gelişmeden etkilenmediğini söylemek mümkün değildir. Bilişim teknolojileri yaşantımızın her santimi için yenilikler getirmiş olmasına rağmen toplumların belki de en hayati işlevi olan eğitim alanında kullanılmaları son derece sınırlıdır. Bilişim teknolojilerinin, bireysel ve toplumsal yaşamın hemen hemen tüm boyutlarını etkilediğini söylemek günümüzde bir sav olmaktan çıkmış ve genel geçer bir görüş haline gelmiştir. Söz konusu etkileri genel olarak bir taraftan olumlu etkiler ve olumsuz etkiler, diğer taraftan doğrudan etkiler ve dolaylı etkiler olarak sınıflamaya çalışmak olanaklıdır. Olumlu etkilerin, ağırlıklı olarak doğrudan gözlenebilir ve ekonomik olarak hesaplanabilir olmaları nedeni ile sınıflanmaları ve tartışılmalarının çok daha kolay olmasına karşın, olumsuz etkiler için net bir sınıflama ve tartışma yapabilmek çok kolay değildir. Bunun temel nedeni, olumsuz etkilerin ağırlıklı olarak sosyal, kültürel ve dolaylı olmaları ve bu nedenle üzerlerinde daha öznel değerlendirmelerin yapılabiliyor olmasıdır. Örneğin Facebook hizmete gireli çok uzun bir süre geçmemesine rağmen şikâyetler çok fazla artmıştır. İyi niyetle, insanların eski dostlarını bulmalarına yardımcı olmak amacıyla hizmete sunulan Facebook, kısa bir sürede tehdit aracı halini almaya başlamıştır. Bu en güncel uygulamalardan sadece biridir. Örnekler daha da çoğaltılabilir. Bu çalışmanın amacı çağın sunduğu bilişim ve iletişim teknolojilerinin toplumların sosyal yaşamlarını nasıl etkilediğini ve sosyal bir varlık olan insanın sosyalleşmesinde daha işlevsel olarak nasıl kullanılabileceği konusunda alternatif yaklaşımlar sunmaktır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Bilişim Teknolojileri Ve Sosyal Yaşam Ölçeği” ve kişisel bilgi anketi birlikte kullanılmıştır. Katılımcılar bir form sitesinden Bilişim Teknolojileri Ve Sosyal Yaşam Ölçeğindeki maddelere “Katılıyorum”, “Kararsızım” ve “Katılmıyorum” seçeneklerinden uygun olan birisini seçerek işaretlemişlerdir. Ölçek ile elde edilen sayısal değerler SPSS programında nicel araştırma tekniklerinden t-test hesaplamaları kullanılarak analiz edilecektir. Demografik bilgi anketi ile ulaşılan bilgiler ise betimsel istatistik yöntemleri kullanılarak hesaplanacaktır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak varılan sonuçlar belirlenerek öneriler geliştirilecektir.

Levent ÇELİK, Yrd. Doç. Dr.
Afyon Kocatepe Üniversitesi

En Çok Okunanlar

06 | Sıfat Sıfat
13 | Panel Panel
17 | Zamir Zamir